T-CAP Tokyo Conference of Asian Pancreato-biliary Interventional Endoscopist

Organization

Exclusive adviser Kazuhiko Koike (Tokyo Univ. Japan)
President Hiroyuki Isayama (Tokyo Univ. Japan)
Organizing committee Chief:Takao Itoi (Tokyo Medical Univ. Japan)
Ichiro Yasuda (Teikyo Univ. Mizonokuchi Hosp. Japan)
Hiroshi Kawakami (Univ. of Miyazaki, Japan)
Iruru Maetani (Toho Univ. Ohashi, Japan)
Keiji Hanada (Onomichi General Hospital, Japan)
Masayuki Kitano (Kinki Univ. Japan)
Atsushi Irisawa (Fukushima Medical University Aizu Medical Center)
Shomei Ryozawa (Saitama Medical Univ., International Medical Center)
Tsuyoshi Hayashi (Hokkaido Cancer Center)
Akio Katanuma (Teine Keijinkai Hospital)
International organizing committee Chief:Hsiu-Po Wang (Taiwan)
Jong Ho Moon (Korea)
Dong Wang Seo (Korea)
Hu Bing (China)
Christopher Khor (Singapore)
Thawee Ratanachu-ek (Thailand)
Ryan Ponnudurai (Malaysia)
James Lau (Hong Kong)
Sundeep Lakhtakia (India)
Rungsun Rerknimitr (Thailand)
Ang Tiing Leong (Singapore)
Secretaly general Ichiro Yasuda (Teikyo Univ. Mizonokuchi Hosp. Japan)
Secretariats Yousuke Nakai (Tokyo Univ. Japan)
Masaki Kuwatani (Hokkaido Univ. Japan)
Takuji Iwashita (Gifu Univ. Japan)
Takayoshi Tsuchiya (Tokyo Medical Univ. Japan)
Shinpei Doi(Teikyo Univ. Mizonokuchi Hosp. Japan)
Natsuyo Yamamoto (Toshiba Hospital)
Hirofumi Kogure (Tokyo Univ. Japan)
Tsuyoshi Hamada (Tokyo Univ. Japan)
Satoko Uchiyama (Tokyo Univ. Japan)